آموزش ساخت کانکشن به روش L2TP:

آموزش ساخت کانکشن با OpenVpn :