تعرفه و سرویس ها

اشتراک های ما شامل این ویژگی ها نیز هستند

یک ماهه نامحدود
1 کاربره
104,000 / تومان
یک ماهه نامحدود
2 کاربره
117,000 / تومان
دو ماهه نامحدود
1 کاربره
208,000 / تومان
دو ماهه نامحدود
2 کاربره
234,000 / تومان

اشتراک های ما شامل این ویژگی ها نیز هستند

سه ماهه نامحدود
1 کاربره
312,000 / تومان
سه ماهه نامحدود
2 کاربره
351,000 / تومان
شش ماهه نامحدود
1 کاربره
624,000 / تومان
شش ماهه نامحدود
2 کاربره
702,000 / تومان