تعرفه و سرویس ها

اشتراک های ما شامل این ویژگی ها نیز هستند

یک ماهه نامحدود
1 کاربره
160,000 / تومان
یک ماهه نامحدود
2 کاربره
180,000 / تومان
دو ماهه نامحدود
1 کاربره
320,000 / تومان
دو ماهه نامحدود
2 کاربره
360,000 / تومان

اشتراک های ما شامل این ویژگی ها نیز هستند

سه ماهه نامحدود
1 کاربره
480,000 / تومان
سه ماهه نامحدود
2 کاربره
540,000 / تومان
شش ماهه نامحدود
1 کاربره
960,000 / تومان
شش ماهه نامحدود
2 کاربره
1,080,000 / تومان